Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg – Kansen voor Zaanstad

D66 staat een diverse Zaanse samenleving voor. Alles wat met sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te maken heeft moet integraal benaderd worden. Goede zorg moet zo dicht mogelijk bij de mensen, in de wijken, georganiseerd worden.

Sociaal domein

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Wel heeft de gemeente een taak diegene te ondersteunen van wie de eigen kracht (op enig moment) niet toereikend is. D66 investeert vanuit haar visie in ieder mens en ieder mens heeft een recht volwaardig in deze samenleving mee te doen. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Sociale wijkteams zorgen voor een integrale aanpak van de problemen in de wijken door een team van mensen met verschillende specialisaties. Sociale en medische problemen worden op tijd gesignaleerd, de dreiging van isolement en eenzaamheid wordt op tijd aangepakt. Samen met jeugdteams wordt schoolverzuim en (jeugd)criminaliteit in de kiem gesmoord.

Jeugdzorg

Investeren in de jeugd is bouwen aan een duurzame toekomst. D66 stelt nadrukkelijk het kind centraal bij de uitvoering van de jeugdzorg. Nu de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg heeft kan de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving worden georganiseerd. De school heeft hierbij wat D66 betreft een belangrijke signaalfunctie. Van de school kan echter niet verwacht worden dat zij vervolgens met problemen aan de slag gaat. De jeugdteams moeten dan ook dicht bij de school zijn georganiseerd. Door effectieve gezinshulp moeten maatregelen en uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. D66 hecht eraan dat de ingekochte jeugdhulp daadwerkelijk effectief is en de hele leefwereld van het kind omvat. Daarin wordt een actieve opstelling van de instellingen verwacht om tot vernieuwing te komen en de wachtlijsten aan te pakken.
Jongeren horen niet in de daklozenopvang. Bij een sluitende aanpak kan hier geen sprake van zijn. D66 staat voor een pragmatische en humane aanpak van problemen, daarbij is de mogelijkheid tot leveren van maatwerk in alle gevallen het sleutelwoord.

Eigentijdse voorlichting

D66 vindt het van belang dat jongeren (en waar nodig ouders) voorlichting krijgen over diversiteit. We leven in een pluriforme samenleving en iedereen verdient respect ongeacht afkomst, seksuele voorkeur etc. Daarnaast moeten jongeren volledige en objectieve informatie kunnen krijgen als zij vragen hebben rondom seksualiteit en ongewenste zwangerschap, maar ook over bijvoorbeeld alcohol en drugs.

Zorg en welzijn

Het overbrengen van zorg en welzijn van het Rijk naar de gemeente heeft een grotere effectiviteit van de geboden ondersteuning mogelijk gemaakt. Er kan echter nog meer maatwerk worden geboden dat beter aansluit op de persoonlijke situatie van iemand die zorg behoeft. Ook kan meer kostenefficiëntie bereikt worden door de verschillende financieringsstromen beter te koppelen. D66 wil de gemeentelijke Algemene Reserve Sociaal op het huidige niveau handhaven. Informele zorg moet leidend zijn op formele zorg. Iemand die zorg nodig heeft, moet te allen tijde regie over zijn eigen leven behouden en daarbij niet belemmerd worden door regels of bureaucratie. Als het gaat over lichte zorg en hulpverlening kunnen mensen veel onderling oplossen. Over het algemeen blijken mensen best bereid om elkaar te helpen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Toegang tot zorgvoorzieningen dient  laagdrempelig te zijn en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en aanspreekpunten (via wijkteams).
D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De mantelzorger moet meer aandacht krijgen door middel van bijvoorbeeld respijtzorg. D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.
Het is essentieel dat informatie over beschikbare zorgmogelijkheden overzichtelijk en transparant is, dit is een taak van de gemeente, Sociale wijkteams helpen bij het inventariseren van mogelijkheden.

Ouderenzorg

Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk in hun bekende omgeving kunnen blijven wonen. (Zie verder onder paragraaf Wonen). Signalen van isolement en eenzaamheid moeten tijdig worden opvangen en aangepakt, dit kan veel problemen voorkomen en het beroep op collectieve middelen kan zo sterk worden beperkt. Het sociale wijkteam dient makkelijk bereikbaar te zijn. Verder dient de inrichting van voetpaden, trottoirs en oversteekplaatsen een zodanige kwaliteit te hebben dat ouderen en andere gebruikers op een veilige manier de  (winkel-)voorzieningen in hun eigen woonbuurt kunnen bereiken.

Tegenprestatie

De samenleving ziet het recht op bijstand steeds meer als een gunst waar ook wat tegenover mag staan. D66 kan zich hierin vinden en vindt dat de gemeente bijstandsgerechtigden onder omstandigheden mag vragen maatschappelijk nuttig werk te doen, mits er geen dwang is en actieve begeleiding naar betaald werk plaatsvindt.

Hulp bij schulden

Eén op de vijf mensen in Zaanstad heeft problematische schulden. Financiële problemen smoren creativiteit en nieuwe energie. D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Voorbeelden van preventieve aanpak zijn de “Eropaf” aanpak en de “Vroeg Eropaf” aanpak waarin mensen met een betalingsachterstand tijdig actief benaderd worden. D66 wil experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen. Hiervoor kunnen onorthodoxe maatregelen nodig zijn, zoals het direct doorgeven van  betalingsachterstanden door nutsbedrijven of woningbouwcorporaties aan de gemeente, om afsluiting te voorkomen. Dit vraagt wel om strikte voorwaarden ten aanzien van het verstrekken van en omgaan met privacygevoelige gegevens.

Migratie en asiel

D66 is voorstander van een open samenleving waarin iedereen kansen moet kunnen benutten. D66 is tegenstander van strafbaarstelling van (nog) niet rechtmatig hier verblijvende personen, als zij geen strafbare feiten hebben begaan. D66 zal een “illegalenjacht” niet steunen. Mensen in nood zijn kwetsbaar. De gemeente heeft een zorgplicht tegenover asielzoekers. In noodgevallen zorgt de gemeente voor opvang, totdat deze groep mensen al of niet het recht verwerft om hun talenten te benutten ten bate van de samenleving. D66 wil een actieve opstelling van de gemeente als statushouders zich hier komen vestigen. Immers de mensen hebben veel meegemaakt en komen uit een geheel andere cultuur. Aandacht om integratie kansrijk te maken is van groot belang.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018