Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen – Kansen voor Zaanstad

Zaanstad groeit tot wellicht 200.000 inwoners, hiervoor zijn tot 20.000 nieuwe woningen nodig in de periode tot 2040. De uitbreiding van het woningareaal biedt de gemeente kansen het woningaanbod te verduurzamen en om iets te doen aan de verhouding van de verschillende woningtypen in Zaanstad. Inwonergroei betekent ook de kans om te investeren in infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, sport en cultuur.

Een betere doorstroming in Zaanstad

Prettig wonen in Zaanstad betekent een fijn huis in een prettige en veilige buurt. Wat een fijn huis is, hangt af van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Starters wachten nu te lang op een woning en voor ouderen zijn te weinig geschikte woningen beschikbaar. D66 is voorstander van experimenten die doorstroom bevorderen, zoals voorwaardelijke huurcontracten en actieve bemiddeling. D66 wil de bouw van meer ‘woningen op maat’ stimuleren. Dat zijn woningen die qua omvang en voorzieningen optimaal zijn afgestemd op de bewoners. D66 ziet kansen voor gemengde woningbouw, geschikt voor jongeren en ouderen, voor meer flexibiliteit en betere sociale cohesie.

Meer woningen voor middeninkomens

Veel mensen met middeninkomens verdienen te weinig om te kunnen kopen en te veel om sociaal te mogen huren. D66 pleit voor een sterk verruimd aanbod van goedkopere vrije sector huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Een groter aanbod is de enige manier om de prijsstijgingen te onderdrukken en aanbod is het enige waar de gemeente op kan sturen. Zeker indien er sprake is van een eigen grondpositie kan de gemeente eisen stellen aan de diversiteit van de woningproductie. Het vergroten van doorstroming voor de middeninkomens leidt onherroepelijk tot een vergroting van de doorstroming voor lagere inkomens. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat woningcorporaties met koopgarantkorting woningen verkopen. Daarnaast hebben zij nog steeds bepaalde mogelijkheden om woningen te bouwen en toe te wijzen aan middeninkomensgroepen. D66 nodigt commerciële partijen en woningcorporaties van harte uit om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor deze doelgroep.

Kwaliteit van de leefomgeving

Het is voor D66 belangrijk dat de nieuwbouw het karakter van Zaanstad niet aantast. Zaanstad wordt gekenmerkt door veel groen, water, cultureel en industrieel erfgoed en dat willen wij zo houden. Zaandam heeft vooral een stadse dynamiek, maar de dorpen hebben allemaal een eigen karakter, eigen wijken en eigen buurten. D66 wil dat nieuwbouw zoveel mogelijk binnenstedelijk wordt gerealiseerd, met behoud van groen, rekening houdend met klimaatadaptatie en het Groen en Waterplan. Eén pasklaar antwoord op alle uitdagingen in de wijken en buurten bestaat niet. Het is belangrijk dat antwoorden worden gevonden in de buurten zelf. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet kunnen we inspraak van bewoners vooraf steeds beter inplannen. D66
juicht deze ontwikkeling toe, we vinden dat de ambtelijke organisatie dit mogelijk moet maken (zie paragraaf Openbaar Bestuur). D66 bepleit een integrale bodem- en ondergrondvisie.

Duurzame woningkwaliteit

Een andere uitdaging voor Zaanstad is de duurzame kwaliteit van de woningen. Zo is de funderingsproblematiek groot in Zaanstad., en vooral in de oudere kernen. Investeren in het herstel is soms moeilijk, omdat er voor veel eigenaren nog sprake is van een onderwaarde van het huis ten opzichte van de hypotheek, wat de financiering belemmert. Zaanstad heeft de laatste jaren hard gewerkt om extra financieringsmogelijkheden te kunnen bieden. Het is belangrijk dat we daarbij de verduurzaming van de panden meenemen. De vraag blijft of het mogelijk zal zijn om alle getroffen woningen op tijd aan te pakken. Sloop en herbouw zal soms de beste oplossing zijn. Nieuwe woningen dienen energieneutraal en gasloos te worden aangelegd. De gemeente toetst de haalbaarheid van deze projecten bij de bouwvergunning, zodat het risico niet bij de toekomstige bewoners komt te liggen. D66 wil onderzoeken hoe het Transformatiefonds gebruikt kan worden bij de aanleg van duurzame woningen en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Met woningcoöperaties worden bindende afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid, in het kader van een nieuwe Energieagenda.

Leefbaarheid in wijken en buurten

In het kader van het Actieplan Poelenburg en Peldersveld blijven we de komende tijd inzetten op de vijf opgaven (jongeren, opvoeding en onderwijs, taal, participatie en armoede en vuil) Om deze opgaven te doen slagen moet de gemeente daarnaast inzetten op twee randvoorwaarden, namelijk bestrijding van ondermijning en meer woondiversiteit. Het is belangrijk dat het Actieplan blijft aansluiten op de vraag in en de behoefte van de wijk, hiertoe is blijvend intensief contact nodig met professionals en bewoners. Er ligt veel potentie om deze wijk tot bloei te laten komen, zowel qua winkelaanbod als voorzieningen, door en voor bewoners. Positieve resultaten van het Actieplan worden ook naar andere wijken vertaald.

Wooncoöperatie

De woningwet biedt tegenwoordig ook kansen voor starters en andere woningzoekenden in de vorm van een wooncoöperatie. In deze vorm richt een groep bewoners zelf een coöperatie op en wordt daarmee gezamenlijk eigenaar van een woongebouw. Het voordeel van deze vorm is dat bewoners hiermee ook actief betrokken zijn bij hun eigen woonomgeving. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid in de buurt. Hoewel deze wettelijke mogelijkheid inmiddels een aantal jaren bestaat, wordt deze nog heel weinig gebruikt. Dit wordt mede veroorzaakt door het beperkte aantal initiatieven van bewoners en door koudwatervrees bij woningcorporaties en banken in Nederland. In Duitsland wordt deze veel vaker met succes toegepast. In het landelijke regeerakkoord uit 2017 is opgenomen dat de mogelijkheden voor wooncoöperaties moeten worden vergroot. D66 vindt dit een uitstekende ontwikkeling en ziet graag dat Zaanstad hierop aansluit met voorlichting, experimenten en andere ontwikkelingsinitiatieven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018