Steun ons en help Nederland vooruit

Werk en Economie – Kansen voor Zaanstad

Groeien met kwaliteit

Zaanstad is van oudsher een echte woon-werkstad. Deze combinatie van wonen en werken wil D66 behouden. Hiervoor is economische groei noodzakelijk. Een duurzame toekomst vereist wel een omschakeling van een grondstoffeneconomie naar een circulaire economie, en van fossiele naar groene energie. Duurzame, circulaire, creatieve en groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. (Zie verder bij Duurzaamheid). Deze omschakelingen vormen een uitdaging, maar bieden ook kansen op (nieuwe) werkgelegenheid en ondernemerschap. De gemeente Zaanstad moet
deze kansen grijpen en zorgen dat het economische, ruimtelijke- en milieubeleid klaar is voor deze omschakeling. Ook het onderwijs moet hierop anticiperen (zie daarvoor de paragraaf Onderwijs).
Ondernemers zijn de motor van de Zaanse economie. Zij zorgen onder meer voor werkgelegenheid, voedsel en recreatie. In Zaanstad is een groot aantal toonaangevende bedrijven te vinden. Om deze bedrijven te behouden en nieuwe ondernemers aan te trekken is een goede industrieagenda van groot belang. Bij de uitvoering van deze industrieagenda werken overheid en ondernemers samen aan het verwezenlijken van ambities op het gebied van duurzaamheid, economie, arbeidsmarkt en wonen, zoals bijvoorbeeld een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. De infrastructuur met bijbehorende mobiliteit heeft hierin ook een vooraanstaande functie, zeker gezien de momenteel verwachte economische groei. D66 maakt zich sterk
voor nieuwe en schone vormen van transport over weg en water en voor efficiënt personenvervoer. Meer hierover leest u bij de paragraaf Mobiliteit.
De gemeente moet zich opstellen als een betrouwbare en toegankelijke overheid. Onnodige regeldruk moet actief bestreden worden, innovatie en creativiteit juist gestimuleerd. D66 wil het ondernemersklimaat bevorderen en de betrokkenheid van ondernemers vergroten. Wij gaan graag in gesprek met ondernemers om hieraan vorm te geven. Een ondernemersfonds is helaas niet van de grond gekomen maar de gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en deze eventueel ook ondersteunen. D66 Zaanstad wil ruimte bieden aan nieuwe ondernemers. Ondernemers die experimenteren, improviseren en innoveren willen wij binnen onze gemeente de ruimte bieden om hun ideeën in te vullen. De gemeente faciliteert wat D66 betreft bedrijven in de creatieve sector, kleine startende bedrijven en ZZP’ers door flexibele bestemmingsplannen en het beschikbaar stellen van leegstaand gemeentelijk vastgoed en industrieel erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes. Dit soort creatieve broedplaatsen, eventueel in combinatie met horeca, hebben vaak een vliegwielfunctie bij stadsontwikkeling. D66 wil regelgeving zo aanpassen dat er binnen redelijkheid geen belemmeringen meer bestaan voor een herinrichting van bedrijventerreinen.

Arbeidsmarkt

De nieuwe economische structuur en veranderende bevolkingssamenstelling, met toenemende vergrijzing, zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen. Werk heeft de voorkeur boven een uitkering. D66 wil dat iedereen meeprofiteert van de economische groei. De oplossing hiervoor ligt grotendeels in het aan het werk helpen van mensen. De banengroei in de regio is er. Een goed toegankelijke (regionale) arbeidsmarkt is nodig om een inclusieve economie te borgen, die iedereen kansen biedt en uitsluiting op de arbeidsmarkt voorkomt. Het nieuwe participatiebedrijf Werkom moet daar een belangrijke rol in vervullen, die vraagt om een innovatieve en actieve houding van alle betrokkenen.
De arbeidsmarkt voor de Zaankanter overschrijdt de gemeentegrenzen. Inwoners van Zaanstad werken bijvoorbeeld ook op de Zuid-as of op Schiphol. Samenwerking in de MRA is daarom cruciaal. Ook op het gebied van het beter laten deelnemen van kwetsbare groepen aan de arbeidsmarkt is regionale samenwerking noodzakelijk. D66 vindt dat de regionale arbeidsmarkt Zaanstreek-Waterland moet opgaan in een regionale arbeidsmarkt Groot-Amsterdam. Er moet nog meer nadruk komen op het beter laten aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt (zie bij onderwijs).

Winkelen en uitgaan

De Zaankanter moet vrij zijn om te winkelen en uit te gaan waar en wanneer hij wil. Winkelen op zondag is heel gewoon geworden, zonder dat winkeliers gedwongen worden om mee te doen. Naast het succesvolle winkelgebied in het centrum van Zaandam wil D66 een visie op de ontwikkeling van de Zaanbocht en omgeving. Wij zien de komst van grootschalige detailhandel als een positieve ontwikkeling. D66 bepleit al enige tijd het vrijlaten van de horecasluitingstijden, dit werkt spreiding in de hand en verhindert de kans op opstootjes wanneer grote groepen bezoekers tegelijk op straat komen. Ervaring opgedaan in andere steden zoals Groningen en Nijmegen leert dat dit goed kan werken.

Toerisme in Zaanstad

Het toerisme groeit in Zaanstad. Wat D66 betreft is dat een goede zaak. Waar Amsterdam soms zucht onder de vele evenementen en bezoekers, zou een aantal daarvan juist een positieve impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van Zaanstad. Meer toerisme leidt tot meer werkgelegenheid, cultuur en een breder aanbod van winkel- en uitgaansgelegenheden. Zaanstad moet de toeristen met open armen ontvangen en laten zien wat voor moois de Zaanstreek te bieden heeft. We hebben met de Zaanse Schans nu al een toeristische attractie van wereldformaat. De Schans kan zich meten met attracties zoals de Eiffeltoren en de Taj Mahal. De meesten komen daar maar eenmalig dus het is van belang er een unieke ervaring van te maken. Met de toekomstvisie Zaanse Schans is hiertoe na een participatietraject een aanzet gemaakt. De komende periode wordt geld vrijgemaakt onder meer voor de verdere ontwikkeling van de Schans op het gebied van parkeren met iconische brug en de omlegging van het fietspad op de Kalverringdijk. Ook zal daarbij gekeken worden naar het verdienmodel van de Zaanse Schans. Er komt geen hek om de Schans. De uitdaging is om de bezoekers van de Schans voor langere tijd in Zaanstad te houden, en ook om toeristen aan te trekken die speciaal naar Zaanstad komen. Als gemeente Zaanstad dienen wij te zorgen dat onze stad de uitstraling blijft houden van een stad met allure. Het Inverdan gebied trekt al veel toeristen. Goed vervoer over water zal een goede bijdrage kunnen leveren aan het verbinden van Zaanstad met Amsterdam, en voor het ontdekken van andere attractieve delen van Zaanstad. Ook voor de watersport dienen er voldoende faciliteiten te zijn, onder andere langs
de Zaan. Het budget voor het programma toerisme is op dit moment ontoereikend en dient te worden verhoogd. D66 wil dat de mogelijkheden van de iAmsterdam card ten volle worden benut.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018