Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare Orde en Veiligheid – Kansen voor Zaanstad

Gereguleerde wietteelt: nieuwe kansen

D66 is een groot voorstander van gereguleerde wietteelt. Het reguleren van het kweken van cannabis en de handel daarin om het daarmee uit de criminele sfeer te halen is van groot belang. Illegale wietkwekerijen zijn in handen van de grote georganiseerde misdaad (zie ook kopje ondermijning). Deze kwekerijen zijn brandgevaarlijk, er wordt doorgaans illegaal stroom afgetapt. De onevenredig hoge belasting op de capaciteit van de politie en het OM is “dweilen met de kraan open”. Het reguleren van wietteelt maakt het mogelijk voor coffeeshops om te opereren zonder illegale achterdeur. Over gereguleerd geteelde wiet zal belasting betaald gaan worden, het THC-gehalte kan beperkt worden en de bestrijdingsmiddelen die nu vooral bij illegale kweek worden
gebruikt kunnen dan beperkt worden. D66 wil dat Zaanstad zich sterk gaat maken voor een proef met gereguleerde wietteelt. Bij succes van een dergelijke proef moeten zo snel mogelijk alle Zaanse coffeeshops uitsluitend nog met gecontroleerde wiet bevoorraad worden. De spreiding van coffeeshops over Zaanstad moet bepaald worden op basis van behoefte, een gereguleerde coffeeshop in de buurt is beter dan ongecontroleerde verkoop door straatdealers.

Ondermijning

De laatste jaren komen er veel taken bij voor de gemeente, en met name voor de burgemeester, in het bestrijden van ondermijning en de vermenging van onderwereld met de “bovenwereld”. D66 is voor actief beleid op dit vlak, ondermijnende activiteiten dienen in de kiem gesmoord te worden. Deze intensivering in het lokale bestuur kan echter niet gepaard gaan met een terugtredende beweging van de landelijke overheid en het OM. De activiteiten van criminele organisaties houden niet op bij de gemeentegrens. Een nauwe samenwerking, regionaal, landelijk en internationaal blijft van het grootste belang in het bestrijden van de (georganiseerde) misdaad.

Handhaving vs. Privacy

Bij beslissingen over het inzetten van handhavingsmiddelen zal altijd een goede afweging moeten worden gemaakt tussen beoogd effect en de privacy van de burgers. Cameratoezicht is in principe tijdelijk en kan slechts goed beargumenteerd verlengd worden.

Juridische procedures

Juridische procedures tegen de eigen burgers dienen altijd zo veel mogelijk voorkomen te worden. Het is veel beter om onze inwoners vooraf te betrekken in de besluitvorming, en vervolgens eventueel een mediation traject in te gaan. Dit betekent natuurlijk niet dat de burger altijd tevreden zal zijn. Indien het tot juridische procedures komt, mogen deze door de gemeente niet onnodig gerekt worden.

Verkeersveiligheid

Het aantal slachtoffers in het verkeer neemt na jaren van stabilisatie weer stevig toe. Met name onder de groep ouderen met elektrische fietsen stijgt het aantal slachtoffers onrustbarend. De gemeente neemt binnen de Vervoersregio Amsterdam (VRA) het voortouw bij een voorlichtingscampagne die het belang van vooral hoofdbescherming onderstreept. Dit geldt ook voor gebruikers van zogenaamde Speedpedelecs, deze snelle fietsen moeten zo veilig mogelijk worden ingepast tussen het overige verkeer. Gescheiden stromen voor langzaam verkeer zijn de norm, waar dat niet kan is de auto te gast.

Misdaadpreventie vanaf 6 jaar

Misdaadpreventie kan niet vroeg genoeg beginnen. Het geven van voorlichting, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs is belangrijk om crimineel gedrag waar mogelijk te voorkomen. Denk aan voorlichting van jongerenwerk, een spreekbeurt van de wijkagent, of van (ex) gedetineerden. Onderwerpen zijn, afhankelijk van de leeftijd, voorlichting over vuurwerk, drugs, ongewenst (seksueel) gedrag, maar ook over het behalen van een goede startkwalificatie, waarmee het voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gemeente kan hierin een actieve rol spelen. Zie verder onder Zorg.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018