Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs – Kansen voor Zaanstad

Onderwijshuisvesting

Op lokaal niveau gaat de overheid bij het onderwijs over zorgplicht voor openbaar onderwijs, leerplicht, leerling vervoer, vroeg- en voorschoolse educatie, (VVE) en vooral over de huisvesting. In het verleden zijn er diverse vraagstukken geweest ten aanzien van nieuwbouw van schoolgebouwen en de inpassing daarvan in de wijk. Onder verantwoordelijkheid van de D66-wethouder van Onderwijs is er veel meer ingezet op het vroegtijdig betrekken van omwonenden bij nieuw- en herbouwprojecten. D66 blijft zich daar vol voor inzetten. Tegelijkertijd beseffen wij dat er altijd tegengestelde belangen zullen blijven die moeten worden afgewogen. De gemeente moet keuzes durven blijven maken.
Zaanstad groeit, en in de toekomst zijn veel nieuwe schoolgebouwen nodig. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten moet vroegtijdig rekening worden gehouden met de inpassing van scholen in de wijk. Schoolgebouwen dienen fris, schoon en veilig te zijn met aandacht voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Rendabele investeringen in duurzaamheid van schoolgebouwen moeten vanzelfsprekend zijn, en waar mogelijk moeten nieuwe scholen energieleverend zijn (Zie ook onder duurzaamheid). Om deze ambities te realiseren is het noodzakelijk om het budget voor onderwijshuisvesting te verhogen. D66 wil onderzoeken of maatschappelijke organisaties, zoals pensioenfondsen, kunnen investeren in duurzame schoolgebouwen.

Onderwijsagenda

In de periode 2014-2018 is een onderwijsagenda opgesteld. Samen met schoolbesturen en van kinderopvang tot MBO is gekomen tot een gezamenlijke visie en aanpak op diverse beleidsterreinen zoals onderwijsachterstandenbeleid, kinderopvang (IKC), Onderwijs en school, Onderwijs en Zorg (inclusief onderwijs), gezonde school, onderwijs & economische ontwikkeling, veiligheid in en om de school en betrokken burgers. D66 vindt het belangrijk dat voor alle Zaanse leerlingen – zonder èn met beperking – een passende onderwijsvorm beschikbaar is. Binnen de gemeentegrenzen zal het benodigde aanbod van regulier èn speciaal onderwijs zoveel mogelijk worden georganiseerd. Als Zaanstad binnen de gemeentegrenzen geen inclusief speciaal onderwijs kan bieden aan leerlingen met een beperking dient leerlingenvervoer te worden georganiseerd. D66 wil in de komende raadsperiode deze onderwijsagenda verbreden met onderwerpen als de brede brugklas, een vmbo-havo-vwo scholengemeenschap of campus, tweetalig onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden, conform de wensen van het onderwijs. Ook internationaal onderwijs is belangrijk, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het is van groot belang voor onze economie dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Er moeten geen mensen worden opgeleid voor banen die niet of onvoldoende voorhanden zijn. Het onderwijs moet met name gericht zijn op de behoeften in de toekomst. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen. Een goed voorbeeld van samenwerking op dit gebied is de Food & Proces Tech Campus (FPTC) die in 2012 opgericht is, een samenwerking van het Regiocollege met 17 Zaanse bedrijven. D66 juicht dit soort initiatieven toe en wil stimuleren dat zulke initiatieven ook breder in de MRA kunnen worden opgezet, want leren en werken kent geen (gemeente)grenzen. Samenwerking binnen de MRA, zoals in het House of Skills, wordt gehandhaafd en waar nodig geïntensiveerd. In dit kader kunnen leer-werk trajecten en stageplaatsen beter worden geregeld. D66 ziet ook een rol voor het hoger onderwijs in dit soort samenwerkingen. D66 wil dat Mbo’ers een baangarantie krijgen. Op deze manier worden jongeren verleid de goede kant op te gaan, terwijl bedrijven goed opgeleide arbeidskrachten krijgen. Dergelijke garanties – die in de gemeente Rotterdam reeds worden gegeven – kunnen een positief effect hebben op de werkloosheid en (het verminderen en voorkomen van) criminaliteit, vooral in achterstandswijken. Onderwijs kent ook geen leeftijdsgrenzen. D66 pleit voor een leven lang leren, allen dan houden mensen kans op de arbeidsmarkt. Bedrijven spelen een actieve rol in het om- en bijscholen van hun werknemers.

IKC. Vanaf 2 naar school, gelijke startkansen

D66 is een groot voorstander van het opzetten van Integrale Kindcentra, IKC’s. In een IKC wordt de school gecombineerd met kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE),  buitenschoolse opvang en sport en cultuur. Hierdoor ontstaat een rijker aanbod dat ten goede komt aan alle kinderen, dat taalachterstanden tegengaat en dat zorgt voor gelijkere kansen. Een IKC moet dus breder zijn dan alleen maar opvang buiten de lestijden, een goed IKC biedt op drie niveaus kansen: het geeft ouders een goede kans op de arbeidsmarkt, het geeft kinderen extra ontwikkelingsmogelijkheden, en het speelt een verbindende rol in de wijk, bijvoorbeeld door het gebruik van schoolgebouwen voor sport, culturele en educatieve activiteiten voor iedereen. De
gemeente neemt hierin de regie en brengt de partijen bij elkaar. In het kader van het actieplan Poelenburg-Peldersveld is onlangs begonnen met een pilot voor de uitbreiding van het voorschoolse aanbod naar 4 dagdelen per week voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Dit is heel belangrijk om kinderen met een taalachterstand zo snel mogelijk en intensief in aanraking te laten komen met taal, en vooral ook samen met kinderen die geen taalachterstand hebben. D66 is hier groot voorstander van, het is uitermate belangrijk om alle kinderen van Zaanstad een gelijke start te geven en grote problemen later te voorkomen. Wij zien dan ook het liefst dat deze pilot zo snel mogelijk wordt uitgebreid naar heel Zaanstad en niet te wachten tot de effecten van deze aanpak na vele jaren zichtbaar worden.

Cultuur in het onderwijs

Aandacht besteden aan cultuur in het onderwijs is de manier om kinderen vroeg wegwijs te maken op dit gebied. D66 bepleit een voortzetting van de nauwe samenwerking tussen de onderwijs instellingen en culturele organisaties in Zaanstad. Goede initiatieven kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente.

Laaggeletterdheid

Het aantal laaggeletterden in Zaanstad ligt boven het landelijke gemiddelde. Laaggeletterdheid beperkt de kansen in de maatschappij. De Bieb in Zaanstad heeft een aantal programma’s om inwoners te helpen met taalachterstanden en laaggeletterdheid, dit verdient onze volle aandacht en steun, ook financieel.

Nieuwe Nederlanders

D66 wil specifieke aandacht voor vluchtelingen en samen met scholen, ROC’s en hogescholen/universiteiten onderwijs op maat aanbieden. Ook vluchtelingen die nog geen verblijfstatus hebben (maar die waarschijnlijk wel krijgen) moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk de kans krijgen om Nederlands te leren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018