Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit en gebiedsontwikkeling – Kansen voor Zaanstad

Het fysieke domein van de Gemeente Zaanstad gaat vooral over infrastructuur (mobiliteit) en ruimtelijke ontwikkeling, twee thema’s die voor D66 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waar vanuit een regionaal perspectief naar moet worden gekeken.

Goede infrastructuur

De ontwikkeling van Zaanstad is sterk gebaat bij een betere infrastructuur. De Thorbeckeweg en het Prins Bernhardplein in Zaandam, de Provinciale weg door Assendelft-Krommenie- Wormerveer, dat zijn plekken die écht een upgrade behoeven in verband met de toename van het verkeer. D66 is voorstander van de aanleg van de verbinding A8-A9. Het belang van een goede verbinding dient echter te worden afgewogen tussen landschap en natuur, erfgoed, en de gezondheid van omwonenden. Een oplossing is noodzakelijk voor de leefbaarheid van omwonenden, maar moet kunnen worden ingepast in het cultuurhistorisch landschap. Gemeente, rijk en provincie moeten verder zoeken naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van inpassing. Een zoektocht naar alternatieve varianten is wat D66 betreft niet uitgesloten. Indien in- of aanpassing leidt tot hogere kosten, is een rijksbijdrage een voorwaarde. Door de aanleg van deze verbinding ontstaan elders nieuwe knelpunten, zoals op de A8 bij de Coenbrug. Daar zijn extra maatregelen nodig zoals betere geluidsschermen, stil asfalt en beperking van de maximumsnelheid samen met Rijk en Provincie.
In verband met de verwachte snelle groei van het aantal elektrische vervoersmiddelen dient de gemeente een integraal laadpalenplan op te stellen.

Naar een nieuw integraal vervoersnetwerk

D66 kijkt verder dan de auto alleen. Onze ligging, aan de rand van prachtige natuurgebieden, is D66 heel wat waard. In de (verre) toekomst zullen we niet allemaal altijd meer de auto voor de deur kunnen parkeren. D66 denkt nu al na over het vervoer van overmorgen: elektrische auto’s, trein in combinatie met metro/lightrail, en nieuwere modaliteiten, allemaal op elkaar aansluitend.

D66 is de fietspartij

Het verkeer in Zaanstad kan beter worden ingericht ten gunste van het fietsverkeer. D66 zet zich in Zaanstad in om het fietsverkeer verder te faciliteren, en belemmeringen en onveilige situaties weg te nemen. Het “4 uur parkeren” in het centrum van Zaandam wordt afgeschaft zodra er voldoende parkeerfaciliteiten voor fietsen zijn in de binnenstad. Het is een goede zaak dat het snelfietspad naar Amsterdam onlangs gereed is gekomen, dit langeafstandsfietsnet kan verder worden uitgebreid in samenwerking met MRA en Provincie. Om de mobiliteitsbehoefte op de fiets in combinatie met het OV nog meer te faciliteren wil D66 dat er meer en betere voorzieningen komen voor het stallen van fietsen bij knooppunten van het OV.

Mobiliteit in de regio

Om de economische groei van Zaanstad en de regio te kunnen borgen is een excellente bereikbaarheid noodzakelijk. Het is belangrijk om daarop in te spelen. In de MRA liggen de gemeentes “met de rug tegen elkaar”. Nu verloopt reizen tussen de economische kernen inefficiënt, het OV is gebrekkig en laagfrequent. D66 wil de agglomeratievoordelen beter benutten, de bereikbaarheid tussen de verschillende woon- werkplekken vergroten en het landschap beter ontsluiten. Naast de internationale verbindingen, van luchthaven (Schiphol èn Lelystad), spoor en scheepvaart, met de andere Europese metropolen zijn regionale verbindingen met frequent een hoogwaardig OV en snelfietsroutes essentieel. D66 pleit voor een MRA-brede aanpak, met een Deltaplan Mobiliteit. Aandachtspunten zijn:
• De toekomstige groei van Schiphol moet getoetst worden aan de impact op de omgeving
• Een deel van (de uitbreiding van) Schiphol zal uiteindelijk verplaatst moeten worden naar Lelystad, de leisure vluchten en wellicht later de low cost carrier vluchten kunnen daarnaartoe.
• Het doortrekken van het metronetwerk of de aanleg van lightrail, richting Schiphol, Lelystad en Zaanstad is essentieel.
• Vervoer over water wordt serieus bekeken. In sommige gevallen kan dit een welkome aanvulling zijn op het OV in de regio.
• Een Smart Mobility-agenda is van belang. Hierin moet aandacht zijn voor open data, zelfrijdende voertuigen en elektrisch rijden. Investeringen in mobiliteit zijn toekomstbestendig.

Gebiedsontwikkeling

Het havengebied gaat transformeren, zowel vanuit Zaanstad als vanuit Amsterdam. Amsterdam ontwikkelt HavenStad, en Zaanstad transformeert het Hembrugterrein en de Achtersluispolder tot woon-werk-recreatiegebied. De Achtersluispolder is een prachtig project, van een industrieterrein met 40% leegstand kan het ontwikkeld worden tot een gemengd gebied voor wonen, werken en recreatie. Pakhuis de Vrede zou een goede plek zijn voor het ontwikkelen van een toplocatie voor recreatie en toerisme aan het water, het pakhuis heeft de potentiële allure van een Hotel New York. D66 wil hierbij ten volle profiteren van de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden. We willen kunnen loslaten waar dat kan, en beschermen waar dat moet. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om te werken met algemenere beschrijvingen van een gebied, zoals een maximum bebouwingspercentage, of een maximum bouwhoogte, zonder dat van perceel tot perceel precies wordt vastgelegd wat mag en moet. In veel gebieden in Zaanstad kunnen we deze lossere normen hanteren, terwijl we in andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de lintdorpen, juist strakkere regie voeren ter bescherming van erfgoed of karakteristieke aspecten van deze gebieden. De ervaringen die we opdoen bij de ontwikkeling van het Hembrugterrein en Achtersluispolder kunnen we goed gebruiken bij de ontwikkeling van de rest van de stad.

Binnenstedelijk bouwen met allure

De groene omgeving maakt wonen in Zaanstad aantrekkelijk. Juist bij een groei van het aantal inwoners is het van groot belang de groene omgeving te behouden, voor biodiversiteit, natuur, water(kwaliteit), gezondheid en recreatie. De groene randen om de gemeente moeten worden beschermd. Binnenstedelijk bouwen is daarom het uitgangspunt en bij alle ruimtelijke ontwikkelingen dient een belangenafweging te worden gemaakt tussen stedelijke en groene belangen. Dat vergt creativiteit, maar (voorlopig) zijn nog voldoende woningbouwlocaties beschikbaar, bijvoorbeeld op de ZaanIJ oevers en het Hembrugterrein. De bouw van nieuwe woningen vindt bij voorkeur plaats rond OV-knooppunten en andere voorzieningen. Belangrijk is dat een divers aanbod wordt gecreëerd. Niet alleen appartementen, maar ook eengezinswoningen en zelfbouwkavels. Inverdan is een mooi voorbeeld van binnenstedelijk bouwen met allure.

Natuur en biodiversiteit

In de Gemeente Zaanstad is veel natuur te vinden. Natuur is belangrijk voor de biodiversiteit, die steeds verder afneemt, maar ook voor recreatie. Natuurgebieden moeten dan ook zoveel mogelijk opengesteld worden voor de inwoners van de gemeente. Voorlichting en educatie over planten en dieren is van groot belang. Programma’s op het gebied van natuureducatie worden uitgebreid, het Zaans Natuur en Milieucentrum wordt al volledig opnieuw opgezet.

Bodemdaling veenweidegebied

De daling van de veenbodems is een groeiend probleem. De inklinkende bodem stoot veel broeikasgassen uit, zorgt voor zoute kwel in landbouwgebieden en funderingsproblemen. De bodemdaling van de veenweidegebieden in Laag Holland moet stoppen en bij voorkeur ongedaan worden gemaakt. Met het innovatieprogramma Veen is een goede eerste stap gemaakt. D66 wil dat pilotprogramma’s op het gebied van natte teelt en sturing van het peil worden voortgezet en onderzocht wordt op welke wijze deze verder kunnen worden uitgerold. De gemeente Zaanstad dient hier samen te werken met andere partners, zoals de provincie en Landschap Laag Holland.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018