Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners, Bestuur en Gemeentelijke Organisatie – Kansen voor Zaanstad

Goede burgerparticipatie

De kloof tussen burger en bestuur is de afgelopen jaren gegroeid, er is actief beleid nodig om de inwoners en ondernemers in Zaanstad beter te betrekken bij het bestuur van de gemeente. Zaanstad is onlangs gestart met een drietal pilots voor nieuwe vormen van burgerparticipatie, de motiemarkt, “De wijk is van iedereen”, en het Lagerhuisdebat. D66 steunt alle voorstellen, maar ziet in de uitwerking de meeste kans voor de motiemarkt, waarbij burgerinitiatieven via een markt overgenomen kunnen worden door één of meer raadsleden. In de geest van de Omgevingswet
komt er veel meer ruimte voor participatie vooraf, de gemeentelijke organisatie dient hier goed op ingespeeld te zin. Maatschappelijke initiatieven dienen integraal te worden afgewogen, bij multidisciplinaire projecten wordt één regisseur aangesteld. De referendumverordening wordt zo spoedig mogelijk geactualiseerd.

Recht op uitdaging

D66 wil het recht op uitdaging (Right to Challenge) invoeren. Als een initiatiefgroep vindt dat een bepaalde gemeentelijke taak door hen beter en goedkoper uitgevoerd kan worden kunnen zij daartoe een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad doen. Indien de raad akkoord gaat wordt de activiteit plus het daarvoor beschikbare budget overgeheveld naar de initiatiefgroep, onder nader te bepalen voorwaarden.

Participatief budgetteren

Het is niet denkbeeldig dat Zaanstad weer eens moet bezuinigen op haar beleid. De gemeente kan dan een vertegenwoordiging uit de meest betrokkenen, bijvoorbeeld lokale ondernemers, uitnodigen om te participeren bij een dergelijk besluit. Er is veel lokale deskundigheid, dit werkt draagkracht verhogend in de maatschappij, ook voor moeilijkere maatregelen.

Toegankelijkheid gemeente (fysiek)

Publieke gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Ze moeten bereikbaar en laagdrempelig zijn, letterlijk en figuurlijk. Openbare gebouwen zoals bibliotheken moeten toegankelijk zijn voor minder- en invaliden. Voor een verbetering van de fysieke toegankelijkheid van het stadhuis is het noodzakelijk dat Inverdan wordt afgemaakt, inclusief de bijbehorende voorzieningen als de fietsenstalling, de doorgang over het spoor, etc. Voor mensen die het stadhuis niet kunnen bereiken, is er nu een aan-huis service, bijvoorbeeld voor het verlengen van een paspoort. Deze service dient behouden te blijven, dit werkt beter dan een steunpunt in het noorden van de gemeente.

Toegankelijkheid gemeente (digitaal).

Informatie in onze maatschappij, en ook bij de gemeente, wordt steeds vaker digitaal verstrekt. D66 is een groot voorstander van zo veel mogelijk online service, maar wil dat daarnaast het vangnet (papier en telefoon) behouden blijft. Er zijn 1 miljoen “digibeten” in Nederland, vertaald naar Zaanstad is dat ruim 10.000 mensen die niet digitaal vaardig zijn. Bij het verstrekken van informatie door de gemeente is Open Data de norm. Raadsstukken staan op het RIS, maar de toegang tot deze informatie kan voor burgers beter geregeld worden. Ook achterliggende stukken die betrekking hebben op voorstellen en raadsinformatie zou digitaal gevonden moeten kunnen worden. Beleidsstukken zijn openbaar tenzij het niet anders kan.

Toegankelijkheid bestuur

Ook het bestuur van de gemeente dient toegankelijk te zijn. D66 pleit voor een wekelijks spreekuur voor de wethouders, op een vaste dag en tijd. Naast een fysiek spreekuur ook een online spreekuur, bijvoorbeeld via social media. Dit spreekuur moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de inwoners van Zaanstad. Verder moet de gemeente weer een nieuwjaarsreceptie houden voor inwoners en ondernemers.

De gemeente Zaanstad en verbonden partijen

Vanuit democratisch perspectief is het van groot belang dat de Zaanse gemeenteraad kan controleren in hoeverre de samenwerking binnen verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen, maar ook in de MRA, een bijdrage levert aan de (lokale) doelen van de gemeente. Een goed middel daarbij zijn regionale bijeenkomsten voor raadsleden. Hierbij wil D66 meer ruimte voor onderling debat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018