Steun ons en help Nederland vooruit

Inleiding – Kansen voor Zaanstad

Het gaat goed met Nederland en het gaat goed met Zaanstad. De kwaliteit van leven in ons land is de afgelopen vijventwintig jaar verbeterd, de levensverwachting is gestegen, zo ook het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie, het besteedbaar inkomen en het eigenwoningbezit. De huizen zijn over het algemeen van betere kwaliteit, het aantal uur mantelzorg is gelijk gebleven, de criminaliteit is afgenomen en meer Nederlanders zijn gaan sporten.

Kansen voor iedereen

Hoewel voor iedereen de leefsituatie is verbeterd zijn de verschillen in leefsituatie naar opleidingsniveau en gezondheid toegenomen. Ook namen de verschillen tussen werkenden en niet-werkenden en hogere en lagere inkomens toe. In Zaanstad kennen we een groter aandeel laagopgeleide inwoners met een lager besteedbaar inkomen en een hoog percentage laaggeletterdheid. D66 wil en kan daarbij in Zaanstad oplossingen bieden. We doen dat met optimisme, visie en daadkracht. Door te investeren in de toekomst van Zaanstad én Zaankanters. We hebben de financiën op orde en bouwen verder aan Zaanstad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst.

D66 is positief over de individualisering van de samenleving, en heeft daar zelfs een aanjagende rol in gespeeld, maar of het nu Zaanstad, Nederland, Europa of de Wereld is, op elke schaal blijven we wel een samenleving waar alle inwoners rechten en plichten hebben. Het is daarbij erg belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om naar eigen vermogen bij te dragen aan de samenleving, en daarvan ook de vruchten te plukken. Uit deze principes bieden wij oplossingen voor de vraagstukken waar de samenleving voor staat. We kunnen natuurlijk niet alleen vanuit een ivoren toren oplossingen aandragen, de inwoners moeten meegenomen worden in deze processen, zeker in deze snel veranderende maatschappij. D66 wil dat iedereen meedoet en ziet kansen voor Zaanstad.

Groei met kwaliteit

D66 ziet Zaanstad de komende jaren door inwonergroei verstedelijken, die groei is een kans voor een kwaliteitsimpuls die we niet mogen laten liggen. Niet alleen ruimtelijk, maar ook op sociaal-cultureel vlak liggen er kansen. Op álle fronten kwaliteit dus. Iets anders nastreven is onze gemeente te kort doen. Onze blik reikt daarbij verder dan vier jaar. Juist nu de economie aantrekt willen wij de basis leggen voor een toekomstbestendig, bruisend Zaanstad. Een Zaanstad dat overloopt van (groene) energie. In de volgende hoofdstukken werken wij concreet uit hoe, in de visie van onze leden en kiezers, deze kwaliteitsimpuls voor Zaanstad zich vertaalt in beleid.

Een goed klimaat: Kwaliteit begint met duurzaamheid, de “duurzame” gedachte sijpelt door in alles wat de gemeente doet. Flinke investeringen nu leveren vele malen op in de toekomst. De groei van Zaanstad mag niet ten koste gaan van kwetsbaar groen.
Goed onderwijs: in Zaanstad is voor ons nog steeds en altijd dé sleutel tot een mooie toekomst voor onze inwoners. Niet uitsluitend voor onze kinderen; in de 21e eeuw leren we een leven lang. D66 wil dat dit voor iedereen vanzelfsprekend wordt en wil dat het lokale onderwijsaanbod zo wordt vormgegeven dat een mens zich daar flexibel doorheen kan bewegen. De gebouwen worden minimaal klimaat-neutraal.
Goed wonen: D66 wil duurzame én betaalbare huizen voor álle inkomensgroepen. Goed wonen betekent kansen geven aan inwoners die zelf willen bijdragen aan maatschappelijke opgaven, het kunnen omarmen en versterken van het verschillende karakter van de diverse Zaanse kernen en wijken. Goed wonen betekent ook goede verbindingen, en goede sociale en culturele voorzieningen, en het terugdringen van CO2-uitstoot en fijnstof.
Goede mobiliteit en gebiedsontwikkeling: Goede mobiliteit, in ónze toekomst, integreert alle vervoersmiddelen tot één efficiënt net. MAAK.Zaanstad en de nieuwe Omgevingswet kunnen ons helpen onze doelen te verwezenlijken.
Goede voorzieningen voor cultuur en sport verhogen de aantrekkelijkheid van Zaanstad. Cultuur en sport zijn van en voor iedereen, en moeten daarom voor iedereen dichtbij en toegankelijk zijn. Een sterke en Zaanse cultuursector dient als bron van creativiteit en heeft tevens aantrekkingskracht voor talenten, bedrijven en toeristen.
Goed werk voor iedereen: we versterken onze economie binnen en met de Metropoolregio Amsterdam, er is één regionale arbeidsmarkt. Duurzame, circulaire, creatieve en groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. We moeten opleiden en omscholen voor de banen van morgen.
Goede zorg: De komende vier jaar wil D66 graag benutten om – parallel aan onderwijs – formele en informele vormen van zorg beter aan elkaar te knopen, waarbij de menselijke maat in alle gevallen voorop staat. Zorg is pas goed, als het écht past bij de behoefte van de zorgvrager, de mens moet centraal staan. Goede zorg is wat D66 betreft een laagdrempelig vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Heel belangrijk, want we laten niemand vallen.
Goede veiligheid: Het uitgangspunt is om de inwoners van Zaanstad zoveel mogelijk vrijheid te geven hun leven in te richten zoals zij dat willen, zonder dat zij daarbij de vrijheid van anderen in te perken. Loslaten waar het kan, handhaven waar het moet.
• Alle ambities staan of vallen met goede financiën. Zaanstad heeft de financiën op orde, D66 wil dit solide beleid voortzetten.
• Tenslotte de goede relatie tussen inwoners en de bestuurlijke organisatie. Er wordt de laatste jaren een kloof gevoeld en wij doen concrete voorstellen om deze kloof te verkleinen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018