Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën – Kansen voor Zaanstad

De financiën van de gemeente zijn in het algemeen goed op orde. Begrotingen zijn transparant en sluitend. We verwachten dat met groei, de aantrekkende economie en met de rijksoverheid die meer uitgeeft, de gemeente als vanzelf meer te besteden krijgt. Het geld dat erbij komt geven we uit om kwaliteit te vergroten. Duurzaamheid staat hierbij voorop. D66 wil kijken of we hiervoor ook het Transformatiefonds kunnen inzetten, mits er sprake is van voldoende return-on-investment, de feitelijke schuldenlast van de gemeente mag hierdoor niet oplopen. De schuldenpositie van Zaanstad blijft bijzondere aandacht vragen.

Investeringsfonds

Er moet ruimte gevonden worden om het Investeringsfonds structureel te voeden in de komende jaren, dit is erg belangrijk voor de investeringsopgave in MAAK.Zaanstad op de langere termijn.
Gemeentefonds en BUIG De gemeente is de laatste periode geconfronteerd met een tekort op de BUIG gelden voor uitkeringen, en heeft hiervoor een risicobuffer aangelegd. Het is belangrijk dat de uitkering van het Rijk in de pas blijft lopen met de uitgaven in het Sociaal Domein, omdat anders structurele tekorten ontstaan. In het algemeen geldt dat wanneer incidentele tekorten structureel blijken te worden een programmabudget dient te worden aangepast.

Lokale heffingen

De lokale heffingen en belastingen stijgen niet, behoudens de inflatiecorrectie. Een uitzondering hierop vormt de toeristenbelasting, voorgesteld wordt deze wel te laten stijgen.

Ambtelijke capaciteit

In de afgelopen periode is flink bezuinigd op ambtelijke capaciteit, we zien we nu weer capaciteitstekorten ontstaan. Oorzaak is met name de aantrekkende economie met daarbij de groei van de stad, ook is er meer maatwerk geleverd en zijn er meer kansen gepakt. Het capaciteitsbudget zal moeten worden verhoogd, en er zal ook meer gestuurd moeten gaan worden op ziekteverzuim, inhuur en prioritering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018