Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid – Kansen voor Zaanstad

Duurzaamheid is voor D66 de leidraad voor het gehele Zaanse beleid. De concrete ambitie van D66 is om minder afhankelijk te worden van externe energiebronnen.
D66 zet in op volledig herbruikbare energie, verlaging CO2-uitstoot, aardgas-loze steden, energiezuinige overheden, bedrijven en consumenten, circulaire economie
en verbetering van de luchtkwaliteit.

Deze transitie naar een duurzame economie kan de gemeente Zaanstad niet alleen realiseren, daarvoor moet worden samengewerkt met andere overheden en partners, zoals het Rijk, de regio (Metropoolregio Amsterdam, MRA), de provincie en bedrijven en inwoners. Daarbij moet de ambitie van onze gemeente zijn om méér te doen en verder te gaan. Duurzaamheid is niet langer uitsluitend een paragraaf in de begroting, maar wordt integraal door alle programmabegrotingen heen verweven. Zo worden in het programma MAAK Zaanstad 20.000 nieuwe 0-op-de-meter-woningen gerealiseerd.
Nieuwe schoolgebouwen leveren voortaan energie. Op het gebied van mobiliteit moeten we niet wachten tot we dichtslibben zoals Amsterdam of Utrecht, maar nu al inzetten op een hoogwaardig mobiliteitsnet, waarbij de auto minder centraal staat, maar reizigers gemakkelijker en comfortabeler vervoersmiddelen afwisselen. De implementatie van de nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor gedeeld gebruik van (openbare) ruimte, waardoor particulieren meer mogelijkheden krijgen om zelf verduurzamende maatregelen te treffen.
D66 wil dat onze huidige en nieuwe inwoners goed kunnen wonen in Zaanstad. Op dit moment zijn nog steeds 60.000 van de 70.000 woningen “milieu belast”. Daar moeten we iets aan doen. Nú is er nog ruimte om onze infrastructuur te verbeteren, maar groei zal – wat ons betreft – binnenstedelijk opgevangen moeten worden. Ooit zullen we ruimte te kort komen. Laat de gemeente  daarom nú al nadenken over efficiënt gebruik van openbare ruimte. Groei in Zaanstad kán niet zonder dat we een scherp oog houden voor kwaliteit. Duurzaamheid kan daarbij die focus bieden, en als vliegwiel functioneren voor wat uiteindelijk een veel bredere beweging wordt. Duurzaamheid in Zaanstad Wat D66 betreft blijft de gemeente de ambitie omarmen om in 2030 klimaatneutraal
te zijn, immers dat zorgt voor de druk op de ketel die maakt dat we grote stappen kunnen zetten.

Daarnaast:
• Vanuit elk begrotingsprogramma worden duurzame investeringen gedaan: mits ze binnen 15 jaar worden terugverdiend.
• Verder verduurzamen gemeentegebouwen
• Bestaande gebouwen gaan van het aardgas los, bijvoorbeeld met groen gas, all electric, Nul-op-de-meter en aanleggen en uitbreiden warmtenet
• Nieuwe woningen en scholen worden gasloos en energieneutraal gebouwd.
• Verduurzaming van bedrijven. Ook bij de bedrijven zal nog een substantiële duurzaamheidsslag gemaakt dienen te worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een industrieagenda kan hierbij een instrument zijn.
• De Omgevingswet en MAAK.Zaanstad bieden mogelijkheden voor onze nieuwe Zaanse Duurzaamheidsagenda. We willen ook gaan onderzoeken of het Transformatiefonds ruimte als instrument ingezet kan worden voor de duurzaamheidsslag.
• Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, bedrijven en schoolgebouwen.
• Van afval naar grondstof: Inwoners produceren minder afval, onnodige verpakking in de detailhandel wordt vermeden, en wat nog geproduceerd wordt wordt nog beter aan  de bron gescheiden. Indien nodig worden de plannen uitgebreid met hoogfrequent ophalen. Maatwerk per wijk of dorp kan hierbij noodzakelijk zijn.
• Zon op daken en een zonneweide van ca. 5 hectare op het industriegebied Hoogtij. Zonneweides kunnen ook elders worden geplaatst wanneer dat rendabel is, denk ook aan zon op water.
• Intensiveren op bodemsanering van de historisch zeer vervuilde Zaanse grond.
• Windmolens bouwen waar ze geen overlast geven.
• Meer Bomen. Voor het afvangen van fijnstof, geluidsdemping, CO2 compensatie en woongenot is het wenselijk meer bomen in Zaanstad aan te planten. Een streefgetal van 10.000 bomen is daarbij een uitgangspunt, de bomennorm gaat daarmee naar 0,5 per inwoner.

Deze ambitie is alleen realistisch wanneer alle inwoners en ondernemers meedoen. De gemeente kan faciliteren, informeren, investeren en subsidiëren.

Duurzaamheid in de regio

Er zijn ook kansen voor duurzaamheid die de gemeentegrenzen overstijgen. Als D66
denken wij graag over (gemeente)grenzen heen. De regionale uitdagingen:
Circulaire Economie: D66 wil graag een internationale grondstoffen hub (grondstoffenrotonde) realiseren in het Noordzeekanaal gebied. Belangrijker dan binnen welke gemeente welk bedrijf zich vestigt, is dat we hier als regio collectief op inzetten. De spelers waarmee we te maken hebben, zijn immers ook wars van gemeentegrenzen. Zaak is dat we naar circulaire economie toe bewegen, waarin grondstoffen – zeldzame metalen bijvoorbeeld – optimaal worden gerecycled. Een economie, dus, waarin we minder energie en grondstoffen verbruiken door anders te ontwerpen, produceren en consumeren.
Stroom in Noordzeekanaalgebied: dit gebied is ook geschikt voor het aanlanden van de stroom die buitengaats wordt opgewekt met de nieuwe windparken, gedacht kan ook worden aan het omzetten van overtollige elektriciteit in waterstof in dit gebied, en andere vormen van opslag (smart grids). • Green Regio Power: D66 zet in op lokale duurzame energie-initiatieven op het
gebied van zonne-energie en groene chemie. De industrie binnen de MRA produceert restwarmte die kan worden gebruikt voor verwarming door de bedrijven te koppelen aan huishoudens. De warmtenetten kunnen worden verbonden aan warmte-/koude opslag, geothermie en biomassacentrales, zodat ze op den duur CO2 neutraal worden. Het is hierbij niet logisch om  gemeentegrenzen te hanteren als een woonwijk in een andere gemeente veel dichter bij een grote fabriek ligt dan één binnen de gemeente.
Openbaar Vervoer: Er is een regionale vervoersautoriteit die gaat over de besteding van geld ten behoeve van mobiliteit. Het is op dat niveau dat D66 dus ook wil handelen. D66 wil dat het openbaar vervoer in de MRA zo snel mogelijk CO2-neutraal wordt en dus geen fijnstof meer verspreidt. Dat kan door ruim baan te geven aan elektrisch vervoer en, eventueel, door vervuilende vervoermiddelen te weren. D66 vindt het belangrijk dat de gemeentes binnen de MRA hun maatregelen op elkaar afstemmen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018