Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur en Sport – Kansen voor Zaanstad

Cultuur is van iedereen, voor iedereen

Kunst en cultuur vormen een wezenlijk onderdeel van ons leven. Beeldende kunst, literatuur, theater, film en bouwkunst zijn immers uitingen van onze gemeenschappelijke geschiedenis, van onze waarden en van ons perspectief op de samenleving. Cultuur is niet elitair maar inclusief, cultuur is de ruggengraat van de samenleving. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op cultuur. Om als Zaanstad te stijgen op de lijst van cultureel aantrekkelijke gemeenten is het van belang meer te investeren in cultuur. D66 pleit ervoor om een nieuwe toekomstvisie op cultuur op te stellen, inclusief een visie op het cultuurhuis in combinatie met de rest van de stad en hiervoor een investeringsagenda op te stellen. De overheid, ook de gemeente, dient bij te dragen aan een gevarieerd
kunst-  en cultuuraanbod, door te subsidiëren, te stimuleren, te communiceren en te faciliteren. Lang is dit een ondergeschoven kindje geweest, maar met het toetreden van D66 tot het college in 2014 zijn de bezuinigingen op cultuur een halt toegeroepen. D66 wil de komende raadsperiode onderzoeken of ook in het noorden van de stad een cultuurvoorziening mogelijk is. De Zaanse Uitmarkt is een groot succes gebleken en wordt gecontinueerd. Zaanstad heeft al een gevarieerd aanbod aan cultuur en evenementen, van fanfares tot food truck festivals, van het Zaantheater tot de kinderboekenmarkt, toch moeten we naast de vele kleinere activiteiten ook durven om grotere ambities te hebben die Zaanstad op de kaart zetten en ook mensen in en buiten de regio aantrekken. Zo wordt de komende periode gebruikt om het Monetprogramma te organiseren in 2021 en 2026, met internationale uitstraling en aantrekkingskracht, te vergelijken met het Jheronimus Boschjaar. Om dit te verwezenlijken zullen wij de komende jaren middelen reserveren in de begroting en fondsen gaan werven. In de voorgaande collegeperiode is begonnen met een nieuwe subsidieregeling voor evenementen met zoveel mogelijk objectieve subsidiecriteria. We blijven toetsen of de criteria nog steeds voldoen. Door de groei van Zaanstad is ook het culturele aanbod gegroeid, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. In de komende periode zal er dan ook meer geld voor evenementen vrijgemaakt dienen te worden.

Inverdan afmaken met het Cultuurhuis is een speerpunt

Het Cultuurhuis is een belangrijk sluitstuk bij het afmaken van Inverdan en geeft het nieuwe centrum glans. De Gemeenteraad is al drie perioden met wisselende samenstelling in ruime meerderheid voor het realiseren van het gebouw op locatie Figaro. Ook de instellingen die er zich gaan vestigen (zoals Fluxus, de Bieb, het Filmhuis) zijn enthousiast. Voor deze instellingen heeft de samenkomst in één gebouw veel meerwaarde. D66 vindt dat de invulling van het cultuurhuis flexibel kan. Investeringen in het Cultuurhuis dienen uiteraard niet ten koste te gaan van de cultuur
in de rest van de stad. Het is belangrijk dat cultuur voor iedereen in Zaanstad goed bereikbaar blijft en een gespreid aanbod vinden wij daarom belangrijk. Cultuur kan niet zonder creativiteit en nieuwe initiatieven moeten voldoende ruimte krijgen om tot bloei te kunnen komen, ook hiervoor is een uitbreiding van het budget voor cultuur noodzakelijk. Subsidies voor de deelnemende instellingen in het Cultuurhuis dienen los te blijven van het benodigde exploitatiekrediet. Een deugdelijke en professionele beheerorganisatie is daarbij vanzelfsprekend essentieel.

Zaans Erfgoed koesteren

Zaanstad is een bijzondere gemeente met een unieke geschiedenis. Het industrieel en cultureel erfgoed in de gemeente is niet geconcentreerd in een stadscentrum zoals elders, maar is overal aanwezig, in de dorpskernen en ook daarbuiten, zoals op de Zaanse Schans, langs de Zaan, en op het Hembrugterrein. Ook de typische structuur van lintbebouwing met dwarspaden behoort tot ons cultureel erfgoed. Het is zaak ons erfgoed te koesteren en zoveel mogelijk te behouden. In onze visie lukt dit het beste als het erfgoed, zoals de monumentale panden, wordt ingepast in onze moderne stad. Bij het invoeren van de Omgevingswet (zie Gebiedsontwikkeling) dient bijzondere aandacht te zijn voor het erfgoed, zonder dat dit toekomstige ontwikkeling van de stad al teveel belemmert. Dat is een uitdaging die D66 graag aangaat. Naast onze monumenten en het industrieel erfgoed heeft het cultureel erfgoed eveneens een prominente plaats in Zaanstad. De samenwerking met de Zaanse musea zal ook de komende periode verder geïntensiveerd worden, opdat onze Zaanse geschiedenis verteld en bewaard wordt en in toenemende mate zowel nieuwe als terugkerende bezoekers aangetrokken worden.

Sport en recreatie

Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding, het leidt ook tot participatie en leert om samen te werken. Sport is gezondheid bevorderend, bovendien is de sportvereniging een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor mensen met een verschillende achtergrond. D66 is voorstander van het stimuleren van een actieve sportbeoefening. Een stad van onze grootte verdient een breed aanbod aan verschillende sporten. D66 pleit wel voor een efficiënter gebruik van sportaccommodaties en velden, hiermee kunnen ook maatschappelijke kosten worden verlaagd. Bestaande faciliteiten moeten waar mogelijk geclusterd worden. Sport verbroedert. Sportverenigingen kunnen een actieve rol spelen in een inclusieve samenleving zonder vooroordelen over bijvoorbeeld seksuele  geaardheid, etnische achtergrond of beperkingen. D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemerschap laten zien om de hele samenleving aan te spreken, en de gemeente toetst hierop, ook in verband met subsidieverlening. Naast de breedtesport heeft ook topsport binnen de gemeente een belangrijke functie. Verenigingen die kunnen doorstoten naar landelijk of internationaal niveau verdienen ondersteuning van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018