Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2019

Algemene Beschouwingen Begroting 2020-2023

Op 31 oktober sprak Martin Hoek namens de fractie van D66 de Algemene Beschouwingen uit op de Begroting 2020-2023 van de gemeente Zaanstad. Hieronder vindt u de uitgesproken tekst.

—————-

Voorzitter,

Samen met onze inwoners, ondernemers en onze partners werken aan een mooier Zaanstad. Dat is de ambitie die het college met de plannen in de voorliggende begroting wil realiseren. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota heeft de raad richting gegeven aan het vorm geven van deze ambitie. Dat was geen gemakkelijke opgave gezien de financiële situatie die besparingen noodzakelijk maakte. Het is dan ook teleurstellend dat, met name doordat het rijk minder uitgeeft, het financiële beeld bij deze begroting niet beter is. Dat het college desondanks een begroting presenteert die grotendeels in lijn is met de vastgestelde voorjaarsnota, inclusief de ingediende moties, is een compliment waard.

Bij de Voorjaarsnota heeft de fractie van D66 aangegeven grote moeite te hebben met de structurele besparing op de subsidies. De aangenomen motie om deze besparing te herzien indien er meer financiële ruimte is, heeft het college slechts gedeeltelijk uit kunnen voeren. Voor 2020 is de besparing voor de helft van tafel. Wat onze fractie betreft blijft de motie voor de volgende Voorjaarsnota boven de markt hangen. De septembercirculaire geeft aan dat de financiën er dan waarschijnlijk beter uit zullen zien. Wij geven het maar alvast mee aan het college. De boodschap van de raad bij de Voorjaarsnota was duidelijk genoeg.

In onze algemene beschouwing vorig jaar hebben wij onze zorgen uitgesproken over jongeren die het verkeerde pad op gaan, verleid door het snelle geld van de criminaliteit. Kansen en perspectief bieden zijn de belangrijkste wapens om dat te voorkomen. Met het pact Poelenburg Peldersveld wordt dit voor deze twee wijken prima opgepakt in een coalitie met de partners in de wijk. Het staat voor ons buiten kijf dat de huidige aanpak van het Actieplan Poelenburg Peldersveld gecontinueerd wordt. Dat we bijvoorbeeld blijven knokken voor een succesvolle voor- en vroegschoolse educatie. We zijn benieuwd naar het nieuwe Onderwijs Achterstanden Beleid dat in 2020 vastgesteld moet worden.

Wij vinden het een goede zaak dat de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans wordt aangepast maar zeker niet van tafel is. Het college stelt een nieuwe vermakelijkhedenbelasting voor de Zaanse Schans voor. Deze heffing is bedoeld om de kosten te dekken van de gemeentelijke voorzieningen die ten behoeve van de Zaanse Schans zijn aangelegd. Wij gaan er van uit dat de uitgaven aan de Zaanse Schans in de pas blijven lopen met de werkelijke opbrengsten van deze heffing. Verder zien we dit als een eerste stap. Niet iedereen die profiteert levert immers een bijdrage met dit kwartje van de Schans. Wij overwegen hierover een motie in te dienen, waarbij we denken aan aanvullende maatregelen om alle partijen te laten bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld een baatbelasting zijn voor het bekostigen van nieuwe investeringen.

De eerste aanzet voor de Uitvoeringsagenda Cultuur is ter raadpleging aan de raad voorgelegd. Cultuur staat weer op de kaart in Zaanstad! Wel zullen wij scherp blijven op voldoende ambitieniveau voor een groeiende stad, met de daarbij behorende financiële middelen. Een grote wens is een culturele voorziening in het Noorden van de stad. Het wordt de hoogste tijd om daar concrete stappen in te ondernemen.

Op het gebied van jongerenhuisvesting wordt er door deze raad al enige tijd om onorthodoxe maatregelen gevraagd. Er ligt een pasklaar plan klaar om op de Hemmes Klaine Hoisies te bouwen. Een prachtig initiatief tussen een Zaanse ondernemer, Werkom en het voortgezet onderwijs. En toch komt het maar niet van de grond. Wij vragen ons af hoe dat nu mogelijk is. Is dit niet een prachtig voorbeeld van samen met onze inwoners, ondernemers en onze partners werken aan een mooier Zaanstad?

Met de klimaattafels is een concrete stap gemaakt in de richting van een Zaans klimaatakkoord, dat als basis kan dienen voor het transitieplan warmte en onze inzet bij de RES. D66 wil dat de raad en de inwoners volledig betrokken blijven bij deze processen en zal dit regelmatig op de agenda van de raad zetten.

Voorzitter,

Na het vaststellen van deze begroting zal het college weer snel op volle sterkte zijn. Dat is goed ook om met volle vaart en energie aan de slag te gaan met het realiseren van de plannen en ambities in deze begroting en in het nieuwe, aangepaste coalitieakkoord. Samen met onze inwoners, ondernemers en onze partners werken aan een mooier Zaanstad. Maar wel met duidelijke resultaten. Laat het niet blijven bij mooie plannen alleen.