Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juni 2019

Algemene beschouwingen Kadernota 2020

Op 3 juni 2019 sprak Martin Hoek de volgende Algeme Beschouwingen uit. Zaanstad staat voor flinke opgaven de komende jaren, maar de stad mag niet op slot. (gesproken tekst geldt)

—————-

Voorzitter,

‘De stad mag niet op slot’, schrijft het college in het voorwoord van de voorliggende Voorjaarsnota. Voor de fractie van D66 is dat het centrale uitgangspunt. Wij willen vasthouden aan het ruimtelijk en maatschappelijk door blijven ontwikkelen van de stad, zonder de lasten voor de inwoners te verzwaren.

Wij realiseren ons dat dat geen gemakkelijke opgave is. Door een structureel tekort van 5 tot 6 miljoen euro, bij ongewijzigd beleid, zijn ombuigingen noodzakelijk. De voorgestelde besparingen doen pijn en betekenen, hoe je het ook wendt of keert, toch inleveren op ambities.

De tekorten op de jeugdzorg zijn niet aanvaardbaar. Het is goed dat het college voortvarend te werk gaat om meer grip te krijgen op de uitgaven. Ondanks de toezegging voor extra geld van het Rijk voor dit jaar en de komende jaren, blijven fundamentele hervormingen van de jeugdzorg noodzakelijk. Wij willen het college oproepen om alles op alles te blijven zetten om de financiën binnen de jeugdzorg beheersbaar te houden. Wat ons betreft is daarbij de huidige systematiek zeker niet heilig.

Kansengelijkheid is wat ons betreft de meest belangrijke pijler van het zorgbeleid en is zeker in beeld bij dit college. Ook wij hebben zorgen over bijvoorbeeld het achterblijven van de instroom bij de VVE in Poelenburg en Peldersveld. Er gaat geïnvesteerd worden in het realiseren van extra capaciteit om wachtlijsten weg te werken. De uitdaging ligt, net als bij het onderwijs, in de personele invulling

Vorige week heeft deze Raad de Cultuurvisie vastgesteld. Uit deze cultuurvisie spreekt de ambitie om cultuur een centrale positie te geven in het gemeentelijk beleid. Bij zo’n ambitie hoort geld, zeker op de middellange termijn. Het is dan ook naar onze mening goed en terecht dat van de vrijval van de gelden voor het Cultuurcluster, een groot deel gereserveerd blijft voor cultuur. Toch wordt er ook een half miljoen ingeleverd. Begrijpelijk gezien de benodigde ombuigingen maar wat ons betreft wordt dit teruggedraaid als we financieel weer beter in ons jasje zitten.

Waar de fractie van D66 heel veel moeite mee heeft, is de platte kaasschaafbezuiniging door het niet langer indexeren van subsidies. Wij vinden het logisch om voortdurend kritisch te kijken naar subsidies. Maar hiermee gooi je de financiële opgave waar we voor staan, botweg over het hek. Het gaat hierbijvoorbeeld om de culturele instellingen en de buurthuizen die, ook volgens het college, zo belangrijk zijn voor de stad. Wij overwegen nog met alternatieve voorstellen te komen maar kunnen ons voorstellen dat het college nu al aangeeft datdeze bezuiniging wordt teruggedraaid als er bij het opstellen van de begroting meer financiële ruimte is.

In de vorige raadsperiode is hard gewerkt om de huisvesting van de basisscholen te verbeteren. De eerste resultaten daarvan worden nu zichtbaar en dat is mooi om te zien. Bij de bespreking van het IHP kwam wel naar voren dat er een risico is dat de duurzaamheidsnormen worden aangescherpt. Wij vragen ons toch af of het niet beter is om hier proactief op te anticiperen.

De fractie van D66 schrok van het voorstel om de investering in de A8-A9 naar achter te verschuiven. We zijn blij met de memo van de wethouder hierover, waaruit commitment blijkt voor de bewoners van Krommenie en Assendelft. Wel willen we graag van het college horen of er voldoende middelen zijn voor ons voorstel om de drukte bij de Dorpsstraat alvast te ontlasten.

De opgaven voor de energietransitie zijn fors. De financiële middelen van Zaanstad zijn beperkt, dus we kijken naar ondersteuning door het Rijk. We moeten niet wachten op de regionale energiestrategie (RES), maar vooral nu beginnen met wat we al kunnen doen, en om draagvlak te creëren binnen de bevolking. Zet dus in, als onderdeel van het Zaans klimaatakkoord, op isolatie van bestaande woningen en op een MAAK.Energie participatietraject, dat parallel loopt met de onderhandelingen in de RES. Naast de RES moeten we ook komen met een warmtetransitieplan. Het warmtenet moet worden uitgebreid en van meerdere bronnen worden voorzien. Dat bronnenonderzoek kan morgen beginnen. Ook in samenwerking met de lokale industrie.  

In het collegevoorstel zitten een aantal voorstellen om geoormerkte reserves te laten vrijvallen. Het effect op de financiën van de gemeente is beperkt omdat het om incidenteel geld gaat. D66 stelt voor om de reserve bomenaanplant gewoon te gebruiken om extra bomen te planten. Dit is een goede investering in de leefbaarheid van de gemeente en kan in de toekomst leiden tot besparingen op uitgaven voor bv. klimaatadaptatie.

Voorzitter,

Ik wil eindigen met de complimenten aan het College voor de manier waarop de Raad betrokken is bij het vinden van zoekrichtingen. Het is duidelijk en logisch dat er verschillend gedacht wordt over mogelijke bezuinigingen. En net als de fractie van D66 zullen ook andere fracties hun pijnpunten hebben. Wij hopen op een goede bespreking van deze Voorjaarsnota met een ieders wil om de verbinding te zoeken. Dat is deze mooie stad zeker waard.